ประกาศ!! ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการขัดข้องชั่วคราวกำลังดำเนินการแก้ไข

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.

ประกาศ!! ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการขัดข้องชั่วคราวกำลังดำเนินการแก้ไข

    เนื่องจากระบบฐานข้อมูลงานออกบัตรประจำตัวคนพิการและฐานข้อมูลทะเบียนกลางขัดข้อง จึงขอแจ้งให้หน่วยรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและหน่วยออกบัตรประจำตัวคนพิการ ดำเนินการออกใบแทนบัตรประจำตัวคนพิการหรือออกบัตรประจำตัวคนพิการ (แบบเล่ม) ไปพลางก่อน เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึง
 

สำนักนโยบายและวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
3 ธันวาคม 2557ภาพประกอบ: 
รูปข่าวด่วน ประกาศ!! ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการขัดข้องชั่วคราว
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ