ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประจำปี 2556

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  ประจำปี 2556

ภาพประกอบ: 
หน้าแรกประกาศสำนักงาน พก เรื่องข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35
แหล่งที่มา: 
กองบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ