ประกาศผลการประกวดตั้งชื่องานสัมมนากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ผู้ชนะการประกวดตั้งชื่องานสัมมนากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๙ ๖ รางวัล ดังนี้
รางวัล ชนะเลิศ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่
 Empower DEP. 
ความหมาย  E = Efficiency แปลว่า ประสิทธิภาพ + M = management  แปลว่า การจัดการ + P = policy แปลว่า นโยบาย + O = operation แปลว่า การดำเนินงาน + W = win แปลว่า ชนะ + E = Ethic แปลว่า หลักจริยธรรม + R = responsibility แปลว่า ความรับผิดชอบ

๕  รางวัล ได้รับ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่
- Smile DEP.
- งานก้าวไกล ใจก้าวหน้า (“WE ARE THE DEP”)
- ก้าวที่สดใส ก้าวใหญ่ ก้าวต่อไปชาว พก.
- DEP get together!
- DEP TOGETHER


สำหรับผู้ที่ส่งรายชื่อเข้าประกวดจะได้ใบประกาศนียบัตรทุกคนที่ส่งรายชื่อเข้าประกวด

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะมอบในงานสัมมนากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี ๒๕๕๙ ต่อไป
ภาพประกอบ: 
ผลการประกวด