ประกาศปิด!! ระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการเป็นการชั่วคราว

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
เนื่องจาก พก. กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าขอปิดระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป หากดำเนินการเสร็จสื้นจะประกาศบอกอีกครั้ง

เรียนเพื่อทราบ
ภาพประกอบ: 
ด่วน
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ