น้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
น้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ภาพประกอบ: 
น้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ