ทำเนียบองค์กรด้านคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ทำเนียบองค์กรด้านคนพิการ

     สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์และส่งเสริมศักยภาพคนพิการ และส่งเสริม
สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ และสามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด
ที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ. 2552
    ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลองค์กรด้านคนพิการ ที่สามารถนำไปใช้
ในการวางแผนและจัดกิจกรรมเสริมพลังองค์กรด้านคนพิการให้เข้มแข็ง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) จึงได้ดำเนินการจัดทำทำเนียบ
องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการประสานงาน และดำเนินงานกับองค์กรด้านคนพิการต่อไป

ภาพประกอบ: 
รูปปกทำเนียบองค์กรด้านคนพิการ
แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ