ฐานข้อมูลทำเนียบรุ่นคณะทำงานฯและกลไกการสำรวจข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิต

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ฐานข้อมูล ทำเนียบรุ่นคณะทำงานฯและกลไกการสำรวจข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิต
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน