ครม. มีมติปรับเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ถ่ายโอนภารกิจเบี้ยยังชีพคนพิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการและการขอตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าวรับผิดชอบ โดย กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และพัทยา)
   คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ โดยการจัดสรรเงินให้แก่คนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการรายละ 500 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา การเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่ออังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้เห็นชอบอนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาท เป็นรายละ 800 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป  โดยกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และพัทยา ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเพื่อจ่ายเบี้ยความพิการในอัตรา 800 บาท ต่อไป
ภาพประกอบ: 
รูปครม. มีมติปรับเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและวิชาการ