ข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๒๔

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพประกอบ: 
รูปที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ
แหล่งที่มา: 
กองบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ