ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ปี 2559

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิชาการ/บทความวิจัย
การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10
ประจำปี พ.ศ.2559
หัวข้อเรื่อง “ประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทาย
(The ASEAN Community Opportunities and Challenges)”
วันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 
ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 กำหนการลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559
2 กำหนดการส่งบทความ รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
3 กำหนดการส่งบทความ รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559
4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ รอบที่ 1 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ รอบที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
6 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
7 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข รอบที่ 2 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
8 นำเสนอบทความ วันที่ 24 และวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559
 
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th/academics/index.php?sub_id=74
ภาพประกอบ: 
โปสเตอร์การประชุมวิชาการ2558
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน