ขอเชิญสมัครการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ปี ๒๕๕๗

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ปี ๒๕๕๗
           พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตามความในมาตรา ๕ และ  ให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๖ (๑๐) ในการกำหนดมาตรฐาน ให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
          สำหรับในปี ๒๕๕๗ องค์กรด้านคนพิการที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร  ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัครที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และ    ในส่วนภูมิภาคยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
 
วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรด้านคนพิการ มีการจัดการโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบชัดเจน เกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และมีกลไกการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านคนพิการที่มีความยั่งยืน และเข้มแข็ง
          ๒. เพื่อพัฒนาองค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ประเภทองค์กรที่ขอรับรองมาตรฐาน
          ๑. องค์กรของคนพิการ คือ องค์กรที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นสมาชิกและ   เป็นกรรมการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการด้วย
          ๒. องค์กรเพื่อคนพิการ คือ องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจการหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมิใช่หน่วยงานภาครัฐ
          ๓. องค์กรอื่นใดที่บริการแก่คนพิการ คือ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
คุณสมบัติองค์กรที่ขอรับรองมาตรฐาน
          ๑. มีการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึง  หลักคุณธรรม การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและคุ้มค่า
          ๒. นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติขององค์กรต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
          ๓. ต้องมีการดำเนินงานและผลงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
          ๔. ในกรณีองค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคลให้มีหนังสือรับรองสถานะการจัดตั้งองค์กรจากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
  
เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน
          ๑. ใบสมัครการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ  
          ๒. เอกสารประเมินตนเองตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
               แบบประเมินตนเององค์กรของคนพิการ
               แบบประเมินตนเององค์กรเพื่อคนพิการ              
               แบบประเมินตนเององค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
          ๓. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (กรณีได้รับมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)
          ๔. แผนที่ตั้งขององค์กรที่ขอรับการรับรอง
          ๕. สำเนาใบสำคัญแสดงการจัดตั้งองค์กร/สำเนาหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
          ๖. ระเบียบ/ข้อบังคับขององค์กร
          ๗. เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
๒๕๕ ชั้น ๑ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์
บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร.     ๐-๒๓๕๔-๓๓๘๘ ต่อ ๑๐๘ หรือ ๑๑๑
โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๓๘๙๙ หรือ ๐-๒๓๕๔-๓๓๘๘ ต่อ ๑๑๑
Email: ogonep8@gmail.com