การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.

รายละเอียดเพิ่มเตืม http://swhcu.net/news/sw-hcu-movement/333-sem-disability58.html
ภาพประกอบ: 
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน