การพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559”

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.

การพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559”

การมอบรางวัลองค์กรที่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

1. รางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559

          โดยจะต้องมีการดำเนินงานด้านคนพิการ อาทิ

§   มีการจ้างงานคนพิการมากกว่าหรือตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 33) โดยการจ้างงานนั้นจะต้องเป็นการจ้างงานในตำแหน่งหน้าที่เหมาะสมตามความสามารถของคนพิการนั้น และการสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกจ้างคนพิการมีความก้าวหน้าตามสายงาน

§   มีการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ มีการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ หรือมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน (มาตรา 35)

§   มีการจัดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (มาตรา 37)

§   การส่งเสริมหรือจัดการศึกษาสายสามัญหรือสายวิชาชีพให้แก่คนพิการ

§   การผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อช่วยสร้างเสริมความสามารถหรือความสะดวกของคนพิการในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ

§   กิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

2. รางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการต่อเนื่อง ประจำปี 2559

          องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาและการส่งเสริมงานด้านคนพิการให้มีคุณภาพ หรือมีการส่งเสริมพัฒนางานด้านคนพิการเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

 

3. รางวัลประเภทเกียรติยศองค์กรสนับสนุนที่งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

          ***  องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน และมีการพัฒนาและการส่งเสริมงานด้านคนพิการให้มีคุณภาพ หรือมีการส่งเสริมพัฒนางานด้าน
คนพิการเพิ่มมากขึ้นจากเดิม***

***หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559***

แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน