กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ103

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
     มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่มีเจตนาเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต การเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องมาตรา 100 และมาตรา 103 ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย
     ดังนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. จึงเห็นควรจัดทำช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรา 100 และมาตรา 103 ในรูปแบบ Application ที่มีความสวยงาม ทันสมัย เท่าทันกับเทคโนโลยีและสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา Application "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” เป็นช่องทางใหม่ในการให้ความรู้เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานซึ่งจะสามารถศึกษาหาความรู้ได้สะดวกและง่ายดายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจผ่าน Application โดยมีแบบทดสอบ 3 ระดับ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ผู้ใช้งานสามารถรับทราบผลคะแนนได้แบบ Real time และผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรผ่าน Email ในทันที รวมทั้งสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตลอดเวลาผ่าน Application ดังกล่าวด้วย
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
แหล่งที่มา: 
สำนักงาน ป.ป.ช.