ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ 17/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

ประเภท: 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ 17/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด