คำสั่ง พก.ที่ 84 /2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ