คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 264/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประเภท: 
 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 264/2552 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: