การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภท: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: