กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2558 (ฉบับปรับปรุง)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2558 (ฉบับปรับปรุง)