กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ