โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, พฤษภาคม 17, 2013 (All day) ถึงวันที่ อาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2013 (All day)
สถานที่: 
นิวซันซายด์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ณ นิวซันซายด์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงาน พก. ร่วมด้วยผู้บริหารของทุกสำนัก/กอง ร่วมให้นโยบายแก่ ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่ ของสำนักงาน พก. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ตลอดจนให้แนวทางปฏิบัติ ระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการพัฒนาตนในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 50 คน
ภาพประกอบ: