อธิบดี พก. เปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ” หวังต่อยอดความรู้และวางแนวทางการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ทั้ง 9 แห่ง

วันนี้ (5 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ที่ โรงแรมบางกอกมิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จำนวน 9 แห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 50 คน “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะด้านอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ รวมทั้งเป็นการต่อยอดความรู้และการถอดบทเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คนพิการทั้งในศูนย์ฯ และชุมชน ได้รับบริการอย่างมีมาตรฐาน และกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ พร้อมกันนี้ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานภายในศูนย์ฯ ทั้ง 9 แห่ง ดังนี้ 1) ต่อยอดการดำเนินโครงการ 1 ศูนย์ 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ และเหมาะสมกับคนพิการ สำรวจความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพอิสระ หรือเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ 2) ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ เตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการดำรงชีวิตคนพิการ สู่การมีงานทำ 3) ส่งเสริมศักยภาพอาชีพในชุมชน ด้วยการเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษากับกลุ่มอาชีพในชุมชน และบริการฝึกอาชีพคนพิการในชุมชน 4) ขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดสาขา พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน และจัดบริการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายสรุปผล การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ในปี 2562 รวมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมสมองถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. เปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่
อธิบดี พก. เปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่
อธิบดี พก. เปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่