อธิบดี พก.เปิดโครงการฝึกอาชีพคนพิการฯ ในจังหวัดขอนแก่น

สถานที่: 
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการในชุมชนตามความต้องการของสถานประกอบการ/ตลาด เพื่อฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการ ทั้งในด้านทักษะอาชีพและทักษะทางสังคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 20 คน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
ภาพประกอบ: 
อ.พก.เปิดโครงการฝึกอาชีพคนพิการฯในขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
อ.พก.เปิดโครงการฝึกอาชีพคนพิการฯในขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
อ.พก.เปิดโครงการฝึกอาชีพคนพิการฯในขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
อ.พก.เปิดโครงการฝึกอาชีพคนพิการฯในขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
อ.พก.เปิดโครงการฝึกอาชีพคนพิการฯในขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง