อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา

สถานที่: 
ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานและการเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการสาขา เพื่อเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการสาขา ความรู้เกี่ยวกับความพิการ ประเภทความพิการ สิทธิและสวัสดิการคนพิการตามกฎหมาย รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจจากการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในการให้บริการแก่คนพิการด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ งานออกบัตรประจาตัวคนพิการ งานกู้ยืมเงินประกอบอาชีพสาหรับคนพิการ การจ้างงานคนพิการ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา
อธิบดี พก.ประธานเปิดประชุมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสาขา