ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. เตรียมเปิดตัว โครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” นวัตกรรมยานพาหนะ ระยะที่ 2 สำหรับคนพิการ เดินทางสะดวก ปลอดภัยสำหรั

สถานที่: 
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในโครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” เพื่อแสดงนวัตกรรมสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้สามารถดำรงชีวิต เดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ผลิต (ภาคธุรกิจ) ที่มีความสนใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรถแท๊กซี่ เพื่อเพิ่มจำนวนรถแท๊กซี่คนพิการ และยังเป็นการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการให้บริการรถสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชน กทม. ขสมก. ฯลฯ โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
ภาพประกอบ: 
ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. เตรียมเปิดตัว โครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendl
ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. เตรียมเปิดตัว โครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendl
ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. เตรียมเปิดตัว โครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendl
ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. เตรียมเปิดตัว โครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendl
ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. เตรียมเปิดตัว โครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendl
ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. เตรียมเปิดตัว โครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendl