รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการป้องกันพื้นที่เฝ้าระวังและการศูนย์พักพิงสำหรับคนพิการ เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย” เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต สุขภาพ ตลอดจนการสูญเสียต่อทรัพย์สินทางเศรษฐกิจ กายภาพสังคม สภาพแวดล้อม ชุมชน บุคคลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดทำแผนการจัดการภัยพิบัติระดับท้องถิ่นโดยให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และเสริมสร้างความรู้เรื่องภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2560 โดยมีสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนภาคีเครือข่ายคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
ภาพประกอบ: 
ประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่น
ประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่น
ประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่น
ประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่น
ประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่น
ประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่น
ประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่น
ประธานเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเสริมสร้างอาสาสมัครเครือข่ายในการช่วยเหลือคนพิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” รุ่น