พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)

สถานที่: 
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 มีนาคม 2561 ภายในงานได้รับเกียรติจากนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอร่วมเป็นเกียรติโดยมีนางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน. ซึ่งโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี รู้จักการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฝึกความเป็นระเบียบวินัย และเป็นผู้มีคุณธรรมดีงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยคนพิการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 90 คน
ภาพประกอบ: 
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)
พิธีเปิดโครงการ Mokul special camp ปี 2 (2018)