พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60

สถานที่: 
ณ ห้องประชุมพาเลชฮอล์ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมพาเลชฮอล์ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรับฟังความความคิดเห็นและรับรองมติสมัชชาคนพิการ ในประเด็นการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การเสริมสร้างสมรรถนะสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาคมสภาคนพิการทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 450 คน


ภาพประกอบ: 
พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60
พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60
พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60
พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60
พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60
พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60
พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60
พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60
พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60