พม.ร่วมกับ เทคโนฯ ลาดกระบัง เเละ อปท. เร่งช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 10, 2013 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2556 นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าว การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผศ.ดร.คมสัน มาลิสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายณัฐพันธุ์ บุญเสนอ วิศวกรหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางปวีณา หงสกุล รมต.พม. กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน 27 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีความห่วงใยต่อกลุ่มคนพิการที่ประสบภัยเป็นอย่างมาก และจากการสำรวจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) พบว่าในพื้นที่ 27 จังหวัด มีคนพิการจำนวน 143,171 คน ทั้งนี้ คนพิการส่วนใหญ่นับเป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเกิดภัยพิบัติอาจจะถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในบ้าน หรือมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเมื่อหลังน้ำลดแล้ว ยังพบว่าที่อยู่อาศัยสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงมีแผนการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัยโดยได้จัดทำ “คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์อุทกภัย” โดยมอบหมายให้สำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 27 จังหวัด ดำเนินการสำรวจครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหา เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยขณะนี้ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้รองรับสำหรับดำเนินการแล้ว จำนวน 20 ล้านบาท
 
“สำหรับคนพิการที่ประสบอุทกภัย และต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ใดพบเห็น สามารถแจ้งได้ที่ โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
ภาพประกอบ: 
รูปแถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย
รูปแถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย
รูปแถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย
รูปแถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย
รูปแถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย
รูปแถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย
รูปแถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย
รูปแถลงข่าวการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย