พม.จัดโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง

วันที่/เวลา: 
เสาร์, ตุลาคม 12, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานจำนวน 2,500 คน โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมความสุขให้ชุมชนและพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้รับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมเติมความสุขให้ชุมชน ด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางด้านอาชีพและการมีงานทำ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  

     ทั้งนี้นางปวีณา หงสกุล รมว.พม.นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ผู้ช่วย รมว.พม. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวง พม. นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ พก. ได้เข้าเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเติมความรู้สร้างชุมชนเข้มเเข็ง กิจกรรมเติมพลังศักยภาพ และกิจกรรมเติมความสุขให้ชุมชน โดยในส่วนของซุ้ม พก. นั้น มีกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ การออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ การรับสมัครงานคนพิการ การจัดสาธิตอาชีพของคนพิการ และการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน เป็นต้น
 
ภาพประกอบ: 
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง
รูปโครงการ พม. เติมพลังสร้างชุมชมเข้มแข็ง