พก. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรพิเศษ) รุ่นที่ 2/2560 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 20, 2017 - 10:00
สถานที่: 
อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรพิเศษ) รุ่นที่ 2/2560 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 (2560 - 2564) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
ภาพประกอบ: 
พก. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรพิเศษ) ร
พก. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรพิเศษ) ร
พก. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรพิเศษ) ร
พก. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรพิเศษ) ร
พก. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรพิเศษ) ร
พก. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรพิเศษ) ร