พก. โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ลงพื้นที่หารือกับการเคหะแห่งชาติ ณ บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าพระตำหนัก) จ.นครปฐม ประสานขอใช้พื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ (Service Link)

วันที่/เวลา: 
อังคาร, พฤศจิกายน 14, 2017 (All day)
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าพระตำหนัก) จ.นครปฐม โดยมีนางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายอนุสิทธิ์ แซ่ซง ผู้แทน กสส. ร่วมหารือกับการเคหะแห่งชาติ ในการประสานความร่วมมือในการขอใช้พื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ (Service Link) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนพิการที่ต้องการทำบัตรคนพิการ หรือต่ออายุบัตร รวมถึงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (ONE STOP SERVICE) ในเขตพื้นที่รอบกรุงเทพฯ ให้ได้รับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. ร่วมลงพื้นที่ด้วย

ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6