พก. ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้ง

สถานที่: 
ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือข่ายพันธมิตรจิตอาสา ร่วมจัดงานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลต ลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมกันผลักดันและพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวโรงแรม ร้านอาหาร รถบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรมทั่วถึง และเท่าเทียม ด้วยหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยในช่วงเช้านัดรวมพล ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา พระราม 2 ขาออก พร้อมโบกธงปล่อยตัวคณะมนุษย์ล้อนานาชาติ - ฑูตอารยสถาปัตย์ เดินทางสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยมีนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ภาพประกอบ: 
พก. ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า จังหวัดราชบุรี  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
พก. ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า จังหวัดราชบุรี  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
พก. ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า จังหวัดราชบุรี  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
พก. ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า จังหวัดราชบุรี  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
พก. ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า จังหวัดราชบุรี  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
พก. ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า จังหวัดราชบุรี  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
พก. ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ตลาดน้ำหลักห้า จังหวัดราชบุรี  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561