พก. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2560

วันที่/เวลา: 
อังคาร, พฤศจิกายน 14, 2017 - 10:30
สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ชลธาน์นนท์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
พก. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2560
พก. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2560
พก. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2560
พก. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2560
พก. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2560