พก.แถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, กรกฎาคม 12, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

  พก.แถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “การขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสู่การปฏิบัติ” จัดโดย สำนักนโยบายและวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  การจัดการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ รวมจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การมอบทุนสนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 3,113,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)การเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อการให้บริการคนพิการ: โมเดลการบริการชุมชนคนพิการ” และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านคนพิการ รวมจำนวน 200 คน
ภาพประกอบ: 
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง
รูปงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการและลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง