พก.มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย”

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2017 (All day)
สถานที่: 
ที่ โรงแรม เพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พก. จัดพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” รุ่น 5

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรม เพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ นำโดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” รุ่นที่ 5 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ช่วยคนพิการเพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ทักษะและแนวทางการบริการช่วยเหลือคนพิการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสม ตรงกับความต้องการและความจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการ ทั้งยังทำให้คนพิการได้รับโอกาส ได้รับการช่วยเหลือและฟื้นฟูสามารถออกสู่สังคมและเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเท่าเทียมร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ ผู้แทนภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ภาพประกอบ: 
พก.มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย”
พก.มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย”
พก.มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย”
พก.มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาการบริการและผู้ช่วยคนพิการประเภททางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย”