พก.จัดอบรมและศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, มิถุนายน 7, 2013 (All day)
สถานที่: 
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) โดยสำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ (สศส.) ได้ดำเนินการแผนการจัดการความรู้ (KM) ปี 2556 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ในแผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 องค์ความรู้ที่จำเป็น ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีงานทำ ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ดังกล่าว สศส. ได้จัดอบรมความรู้และการศึกษาดูงาน เรื่อง "การเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การมีอาชีพ" ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย คุณเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง วิทยากรจาก มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะดูงาน พก. และบรรยายความเป็นมา ตลอดจนการดำเนินงานของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา พร้อมพาคณะดูงาน ชมสถานที่ ห้องเรียน กิจกรรมต่างๆ และการประกอบอาชีพของคนพิการภายในมูลนิธิพระมหาไถ่ ซึ่งได้แก่ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, บริการ Call Center เป็นต้น
ภาพประกอบ: