พก.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง”

วันที่/เวลา: 
พุธ, กรกฎาคม 10, 2013 (All day)
สถานที่: 
ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาเรื่อง การเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และหาทางออกเชิงสร้างสรรค์ในการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐ และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกร่างอนุบัญญัติตามมาตรา ๓๕ และมาตราทางกฎหมายอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์คนพิการที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ กฎหมายและวิธีการปฏิบัติในการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานของรัฐ และการบังคับใช้กฎหมายมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตร ๑๓/๑ และมาตรา ๒๐/๑ ต่อหน่วยงานของรัฐและผลกระทบทางสังคม : บทเรียนประเทศญี่ปุ่น และเสนอผลการศึกษาวิจัยและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการได้คนพิการมาทำงานในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งถามตอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา ๓๕ ในส่วนหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๗๕๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรด้านบริหารงานบุคคลและกฎหมายในกระทรวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอิสระทุกประเภทที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป
ภาพประกอบ: 
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง
รูปการสัมมนาเรื่องการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างทั่วถึง