พก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 11, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค

  นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ”จัดโดย สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ กลุ่มส่งเสริมสิทธิ  ในวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ในการจัดงานจัดประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ล่ามภาษามือที่จดแจ้งได้รับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมประเมินล่ามภาษามือต่อไป

  ทั้งนี้ การจัดประชุมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดบริการล่ามภาษามือ” บรรยายโดยนายสุพล บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย พก. และการอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์การเป็นล่ามภาษามือ” โดยผู้แทนล่ามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวกฯ การบรรยายเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการล่ามภาษามือ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) “ซักซ้อมแนวทางการให้บริการล่ามภาษามือ” โดยนางจินตนา จันทร์บำรุง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิการอภิปราย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการประเมินล่ามภาษามือ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 
ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ