พก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “ทิศทางการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, มิถุนายน 14, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมปรินซ์พาเลช
  นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “ทิศทางการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัญหาความต้องการของคนพิการ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับกับสถานบันการศึกษาด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมจำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอทิศทางแนวทางเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนนพิการ โดยอาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : ฝ่ายวิจัย ประยุกต์ และบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการนำเสนอข้อการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์จากสถาบันการศึกษา รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการรับฟังความต้องการและทิศทางการวิจัยด้านคนพิการ โดยผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านคนพิการ รวมจำนวน ๒๐๐ คน 
ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมเรื่องทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
รูปการประชุมเรื่องทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
รูปการประชุมเรื่องทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
รูปการประชุมเรื่องทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
รูปการประชุมเรื่องทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
รูปการประชุมเรื่องทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
รูปการประชุมเรื่องทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
รูปการประชุมเรื่องทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
รูปการประชุมเรื่องทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ