ประชุมเชิงปฏิบัติการ “คนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

วันที่/เวลา: 
พุธ, กรกฎาคม 10, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ

  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) โดยสำนักนโยบายและวิชาการ กลุ่มประสานกลไกเพื่อการพัฒนา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ พก. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

  วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรภาครัฐ องค์กรด้านคนพิการ และภาคประชาสังคมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด องค์กรด้านคนพิการ บริษัทเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคนพิการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน