ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันที่/เวลา: 
อังคาร, กรกฎาคม 2, 2013 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นางอุษา หงษ์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พก. ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนัก/กอง/กลุ่ม/หน่วย ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน

ภาพประกอบ: 
รูปประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
รูปประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
รูปประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
รูปประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
รูปประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
รูปประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖