นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดปทุมธานี

วันที่/เวลา: 
จันทร์, กรกฎาคม 8, 2013 (All day)
สถานที่: 
เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับบริษัท เทสโก้ โลตัส ดำเนินการส่งเสริมให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  วันที่ 8 กรกฎาคม ณ เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดปทุมธานี โดยร้านค้าชุมชนมีบริการและสินค้าประกอบไปด้วย การนวดแผนไทย โหราศาสตร์ จัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์ สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า และผ้าไทย ซึ่งผลิตจากผู้ปกครองเด็กออทิสติก และเด็กออทิสติก 50 ครอบครัวจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี รวมพื้นที่ร้านค้า 121 ตารางเมตร

  นางปวีณา หงสกุล รัฐมนาตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่าตามที่นโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ การให้การสงเคราะห์ การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ รวมถึงบริการด้านอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง ได้แก่ การจ้างงานคนพิการทั้งในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันคนพิการได้ทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 18,987 คน และได้รับการส่งเสริมอาชีพโดยการสัมปทานจำนวน 2,639 คน รวมทั้งสิ้น 21,626 คน และร้านค้าชุมชมเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการก็เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 35 การให้สัมปทานพื้นที่แก่คนพิการการจำหน่ายสินค้า

  คุณสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า การเปิดร้านค้าแห่งนี้ ในวันที่นับเป็นก้าวสำคัญของเทสโก้ โลตัส ที่ได้ใช้ศักยภาพของเราในการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เทสโก้ โลตัส ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถมอบโอกาสอีกมากมายให้กับบุคคลที่ต้องการโอกาสในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มอบพื้นที่ขายของฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆ ในห้างแก่กลุ่มผู้ทุพพลภาพจำนวน 50 คน ในการประกอบธุรกิจ และได้ลงทุนสร้างร้านด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 3,300,000 บาท

ภาพประกอบ: 
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี
รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดปทุมธานี