การอบรมการพัฒนาทักษะบริหารจัดการงาน CBR ของผู้ประสานงานจังหวัด

วันที่/เวลา: 
จันทร์, มิถุนายน 24, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

  วันที่ 24 มิถุนายน 2556 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม "การพัฒนาทักษะบริหารจัดการงาน CBR ของผู้ประสานงานจังหวัด" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

  ซึ่งในการอบรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชุมชนแบบบูรณาการในมิติต่างๆ ตามแนวทาง CBR Guidelines ขององค์การอนามัยโลก และเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านคนพิการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนตามบริบทของพื้นที่ต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน CBR ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ CBR ของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบ: 
รูปการอบรมการพัฒนาทักษะบริหารจัดการงาน CBR ของผู้ประสานงานจังหวัด
รูปการอบรมการพัฒนาทักษะบริหารจัดการงาน CBR ของผู้ประสานงานจังหวัด
รูปการอบรมการพัฒนาทักษะบริหารจัดการงาน CBR ของผู้ประสานงานจังหวัด
รูปการอบรมการพัฒนาทักษะบริหารจัดการงาน CBR ของผู้ประสานงานจังหวัด
รูปการอบรมการพัฒนาทักษะบริหารจัดการงาน CBR ของผู้ประสานงานจังหวัด
รูปการอบรมการพัฒนาทักษะบริหารจัดการงาน CBR ของผู้ประสานงานจังหวัด