การสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง

สถานที่: 
ณ ห้องประชุม โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง จำนวน 18 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกอาเซียน เป็นที่รับรู้ในสังคม เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองออทิสติกอาเซียน จัดการรณรงค์พิทักษ์สิทธิเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของบุคคลออทิสติก รณรงค์ตระหนักรู้เกี่ยวกับออทิสติก ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เพื่อให้สังคมได้มีโอกาสสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก โดยมีผู้ปกครองบุคคลออทิสติก อาสาสมัคร และบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 600 คน
ภาพประกอบ: 
การสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง
การสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง
การสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง
การสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง
การสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง
การสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง
การสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง