การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่

สถานที่: 
ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25– 28 มีนาคม 2561 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การบูรณาการในระดับพื้นที่" เพื่อการพัฒนาแบบสำรวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมจากจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) องค์กรคนพิการและผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 110 คน

ภาพประกอบ: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่