การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) โดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานของ พม.

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) โดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานของ พม. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการระดับจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาพประกอบ: 
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561