การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 4/2560

สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรับทราบความคืบหน้าเรื่องการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาราเคช และทราบรายงานการประชุมระดับสูงเพื่อทบทวนการดำเนินงานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (พ.ศ. 2556 - 2565) รวมถึงพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องแผนปฏิบัติการระดับชาติสำหรับการดำเนินงานด้านคนพิการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์อินชอน ปฏิญญาปักกิ่ง (Beijing Declaration) และแผนปฏิบัติการเร่ง การดำเนินงานด้านคนพิการตามยุทธศาสตร์อินชอน โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด พก. เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: 
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 4/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 4/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 4/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 4/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 4/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 4/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ครั้งที่ 4/2560