เอกสารของกลุ่มตรวจสอบภายใน พก.

วันที่ประกาศ: 
20 กันยายน 2016
       

          แบบวิเคราะห์กิจกรรมหลักและสนับสนุนของสำนัก/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน... 
         
         
แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( ปย. 1 ) 


            แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  
           ข้ตกลงปัจจัยเสี่ยงที่นำมาทบทวนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบ  

              ประจำปี พ.ศ.2561 (สำหรับกอง/กลุ่ม) 

           แบบประเมินตนเองตามปัจจัยเสี่ยงฯ (สำหรับกอง/กลุ่ม)  

              

ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงในการประเมินเพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
(สำหรับหน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง)

ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงในการประเมินเพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
(สำหรับกอง/กลุ่ม)

ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงในการประเมินเพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
(สำหรับสำนักงาน พมจ.)


กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2560
การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ
แบบสอบถามความพึงพอใจและกรอบคุณธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.พก.)
***ขอความอนุเคราะห์จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบริการงานตรวจสอบภายในและหรืองานให้คำปรึกษาจาก ตสน.พก. ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกหรือใส่ข้อมูลในช่องที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและระดับความพีงพอใจและความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ ตสน. พก. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนางานของ ตสน.พก.ต่อไป (ข้อมูลของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด)
**คลิ๊ก .. เพื่อทำแบบสอบถามความพึงพอใจและกรอบคุณธรรมฯ

แบบสอบถาม "หน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง" เพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตสน.พก.) เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
กลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้
***คลิ๊ก... เพื่อตอบแบบสอบถาม  "หน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง"

แบบสอบถาม กอง/กลุ่ม เพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกอง/กลุ่ม ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
กลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้
***คลิ๊ก... เพื่อตอบแบบสอบถาม  "กอง/กลุ่ม"

แบบสอบถาม "สำนักงาน พมจ." เพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ ) ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตสน. พก.) ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในต่อไป
ตสน.พก.ขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้
***คลิ๊ก... เพื่อตอบแบบสอบถาม  "สำนักงาน พมจ."เอกสารเผยแพร่ @IA Of DEP.       
     
      รอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน 

      สรุปวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560              
           คู่มือการตรวจสอบลูกหนึ้และการกู้ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560
- แบบสอบถาม - กอง/กลุ่ม ใน พก.
- แบบสอบถาม - หน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง
- แบบสอบถาม - สนง.พมจ. (งานกองทุนฯ ในภูมิภาค)ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยง เพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 
- ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงทำแผน 60 - กอง/กลุ่ม ในพก.
- ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงทำแผน 60 - หน่วยงานในสังกัด พก. (22 แห่ง)
- ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงทำแผน 60 - สำนักงาน พมจ. (งานกองทุนในภูมิภาค)
*** กรุณาส่งความเห็น (ถ้ามี) มาที่กลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ภายในวันที่ 1 ส.ค. 59

แนวทางการตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559 


การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน) 
-ตัวอย่างแบบติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน
-แบบฟอร์มติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน


คู่มือสอบทานยอดในระบบกับบัญชีมือ Pivot table ปี 59

แบบสอบถามสำหรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในพมจ. เพื่อวางแผนการตรวจสอบปี 59 ถึง 63

แบบสอบถามสำหรับ กอง กลุ่ม สล สถานสงเคราะห์ ศูนย์ฟื้นฟู กทพ.
แบบสอบถามข้อมูลกอง/กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด พก. เพื่อทำแผนการตรวจสอบปี 2559 ถึง 2563

แบบสอบถามสำหรับกทพ.ตอบในส่วนของข้อมูลการเงินของกองทุนในพมจ
แบบสอบถามกทพ.เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนการตรวจสอบระยะยาว 2559 - 2563

เอกสารปัจจัยเสี่ยงที่นำมาทบทวนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2559
เอกสารปัจจัยเสี่ยงที่นำมาทบทวนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 ในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาค

***กรุณาส่งความเห็นกลับมาที่กลุ่มตรวจสอบภายใน พก.
 


แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินของหน่วยงานย่อยในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี้

แบบสอบถามข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด พก. เพื่อนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 ของ กตส. พก.
เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กตส.พก.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบ กตส.พก.จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อให้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 นี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ กตส.พก.ได้กำหนดข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบสำหรับส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้นเผยแพร่ไว้ในเวปไซต์ของ พก.แล้ว หากท่านประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยการให้ความเห็นต่อข้อตกลงดังกล่าว

คลิ๊ก .. แบบสอบถามข้อมูลเพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงแบบตรวจสอบความถูกต้องเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร Word ตัวอย่าง
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ตัวอย่าง


ขอตกลงปัจจัยเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2562
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มตรวจสอบภายใน พก.