สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 4